GEBRUIKERSVOORWAARDEN

voor toegang tot de gearchiveerde sites van de Nederlandse politieke partijen


Naam aanvrager: de heer
mevrouw
vraagt hierbij toestemming tot het raadplegen van het webarchief ten behoeve van
journalistiek onderzoek
wetenschappelijk onderzoek
anderszins
namelijk:
Het onderzoek vindt plaats aan:
 (s.v.p. naam instelling vermelden)

Ondergetekende verklaart hierbij dat zij/hij de uit het digitale archief verkregen gegevens slechts voor bovengenoemd doel zal aanwenden en niets zal publiceren op internet, of op andere wijze openbaar zal maken, waardoor het auteursrecht wordt overtreden.

De geldigheidsduur van de toestemming bedraagt vier weken. Na afloop van deze termijn zal het toegewezen account niet meer geldig zijn. Mocht het beoogde onderzoek dan nog niet zijn afgerond, dan kan een verzoek tot verlenging worden ingediend.

Het verstrekte account is strikt persoonlijk en mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Ondergetekende is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het account, en dient alle redelijke maatregelen ter beveiliging van het account te treffen.

adres:
postcode, woonplaats
telefoon:
e-mail:
Login-gegevens worden u per e-mail toegestuurd.

 

Wanneer over de gegevens uit dit archief wordt gepubliceerd, stelt het DNPP het op prijs te zijner tijd een exemplaar van de publicatie te ontvangen. U kunt dit sturen naar:

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen
Broerstraat 4
9712 CP Groningen

Website: http://www.rug.nl/dnpp