Het Archipol-project

Het Archipol -project behelst de archivering van de websites van de Nederlandse politieke partijen. Het is daarbij de bedoeling dat dit digitale archief online beschikbaar wordt gesteld (over de wijze waarop dat zal geschieden, wordt momenteel met de politieke partijen overlegd). Het project wordt uitgevoerd door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het DNPP beschouwt het archiveren van deze digitale presentaties van de partijen als een logisch vervolg op de traditionele taak van het Documentatiecentrum, namelijk het verzamelen, catalogiseren, ontsluiten en beschikbaar stellen van (gedrukte) publicaties van en over partijen. Het digitaal archief is een bron van informatie voor onderzoekers van velerlei discipline (historici, sociologen, politicologen en communicatiewetenschappers) en journalisten.

Daarnaast is dit project als een pilot study bedoeld: de opgedane ervaringen en uitkomsten kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een algemeen model, aan de hand waarvan andere documentatie-instellingen ook tot de archivering van websites kunnen overgaan.

Het volledige projectplan
De auteursrechtelijke consequenties
Het projectteam
Publicaties
Software